Regler

Tävlingsregler

REGLER

Moderna språk, engelska och svenskaALLMÄNNA REGLER


§1 ILcompetition, tillsammans med sina partnerskolor, kontaktar högstadie- och gymnasieskolor i hela landet för att informera om tävlingens innehåll, regler och kalendarium.

§2 De språk man kan tävla i inom ramen för iLcompetition är franska, spanska, tyska, engelska och svenska.

§3 ILcompetition delas in i tre kategorier: grundskola, gymnasium och modersmål.

§4 ILcompetitions grundskole- och gymnasiekategorier i moderna språk och engleska riktar sig endast till elever vars modersmål inte är det språk de kommer att tävla i. Gällande elever som ska tävla i sitt modersmål, läs vidare under rubriken ”Kategorin modersmål”.

§5 Skolor som önskar delta i tävlingen ska anmäla sig online, via iLcompetitions hemsida, senast sista anmälningsdagen. Kalendariet hittas på tävlingens hemsida: ilcompetition.se.

§6 Innehållet i turneringens olika prov är utvalt och utformat av iLcompetitions tävlingsadministration i samarbete med våra partnerskolor, universitet och internationella språkinstitut.

§7 Materialet till proven utformas, bland annat, efter Skolverkets riktlinjer, innehållet i de läroböcker i respektive språk som används i Sverige samt innehållet i Europarådets gemensamma europeiska referensram för språk. Frågorna rör ordkunskap, grammatik och realiakunskaper inom varje språkområdet.

§8 Genom att anmäla sig till iLcompetition förbinder sig den skola som anmält sig att följa tävlingsreglerna.


Moderna språk (spanska, franska och tyska)


Skolor som erbjuder tvåspråkiga utbildningar på spanska, franska eller tyska hänvisas till tävlingen i modersmålskatergorin om skolan tävlar i något av dessa språk.

Skolor där elever läser spanska, franska eller tyska från årskurs 5 eller tidigare hänvisas till tävlingen i modersmålskatergorin om skolan tävlar i något av dessa språk.


KATEGORIN GRUNDSKOLA

Moderna språk, engelska och svenska: Upp till årskurs 9


§9 Elever i grundskolan kan delta i två kategorier: grundskola (moderna språk, engelska och svenska) och/eller modersmål (moderna språk och engelska).

§10 En elev ska tävla i modersmålskategorin vid följande omständigheter: eleven har minst en förälder vars modersmål är spanska, franska, tyska eller engelska (oavsett hur mycket eller lite språket talas/har talats hemma eller om den tävlande går/har gått på modersmålsundervisning eller ej), eller om eleven har bott i minst 4 år i ett land där det språk som eleven önskar tävla i (spanska, franska, tyska, engelska) är ett officiellt språk. 

Tillägg: Moderna språk (spanska, franska och tyska): Skolor som erbjuder tvåspråkiga utbildningar på spanska, franska eller tyska hänvisas till tävlingen i modersmålskatergorin om skolan tävlar i något av dessa språk. Om något av kriterierna uppfylls, ska eleven tävla i kategorin "modersmål" (läs vidare under rubriken ”Kategorin modersmål”). Om inget av dessa kriterier uppfylls ska eleven delta i kategorin "grundskola". 

§11 I grundskolekategorin genomförs tävlingen i tre omgångar:


1. Ett kvalificeringsprov (kvalprov), via Internet.

2. En regionfinal, inför publik.

3. En riksfinal, inför publik.


Kvalificeringsprov via Internet


§12 Kvalificeringsprovet genomförs vid varje deltagande skola den vecka som iLcompetition tävlingsadministration har fastställt. Kalendariet hittas på vår hemsida.

§13 I kvalificeringsomgången tävlar varje elev individuellt vid sin dator.

§14 Kvalificeringsprovet genomförs elektroniskt via Internet. Rättningen sker automatiskt och resultaten skickas direkt till iLcompetitions databas hos Itslearning..

§15a Efter genomgång av resultaten publiceras listan över de skolor som har kvalificerats till en regionsfinal på iLcompetitions hemsida. 

§15b ILcompetition skickar de enskilda resultaten till varje deltagande skola via mejl.

§16 Medelpoängen av de 5 bästa resultaten från varje skola kommer att ligga till grund för deltagandet i regionfinalen. Om färre än 5 elever från en skola deltar i kvalprovet för ett språk delas likväl deras sammanlagda slutsumma med 5.

§16a Om två (eller fler) skolor skulle få samma resultat i en region, tas det sjätte bästa resultatet med i beräkningen. Om det fortfarande står lika efter detta tas det sjunde bästa resultatet med osv.

§17 När listan över de skolor som kvalificerat sig till regionfinalen är offentliggjord, kan de skolor som så önskar (inom två dagar efter offentliggörandet) begära en granskning av proven för att reda ut eventuella tvivel angående sin skolas slutresultat. Därefter fastställs resultaten.

§18 De 6 bästa skolorna i varje region tävlar i en regionfinal (varje skola tillhör den region där närmaste regioncentrum finns, för närvarande finns 7 regioncentra). De skolor som tar sig vidare i tävlingen kontaktas via e-post.


Tillägg:

Minsta antal skolor för genomförande av en Regionfinal är två.

Om minsta antal skolor för genomförandet av en Regionfinal inte uppnås blir skolan tilldelad att delta i en annan Regionfinal.


Regionfinal/grundskolekategori


§19a I regionfinalen tävlar varje skola i lag om två elever (det får endast vara elever som har tävlat i kvalomgången). När skolan har bestämt vilka två elever som ska representera skolan i tävlingen anmäls eleverna till regionfinalen via mail.

§19b Regionfinalen genomförs inför publik på den skola som organiserar tävlingen i regionen.

§19c Alla lag tävlar mot varandra.

§19d De tävlande lagen ska efter en kort betänketid skriva ner svaret på de frågor som ställs och sedan visa upp och läsa upp svaret.

§19e Det lag som får flest poäng vinner regionfinalen.

§19f Alla resultat protokollförs.

§19g Vinnarna från de 8 regionerna med högst resultat tar sig vidare till riksfinalen i Malmö.

§19h Om en regionfinal genomförs online gäller följande:


1. Provet görs i lag om två elever och tar ca 30 min.

2. Om två (eller fler) skolor skulle få samma resultat, går den skola som fick högst resultat på kvalprovet vidare.


Riksfinal/grundskolekategori


§20 Riksfinalen hålls i Malmö och genomförs på liknande sätt som regionfinalerna i grundskoletagorin.


Tillägg:

För att en skola ska ta sig vidare till Riksfinal måste skolan ha vunnit en Regionfinal.

Minsta antal skolor för genomförande av en Regionfinal är två.

Om minsta antal skolor för genomförandet av en Regionfinal inte uppnås blir skolan tilldelad att delta i en annan Regionfinal.KATEGORIN GYMNASIESKOLA

Moderna språk: Steg 4 (upp till årskurs 2).

Engelska: Steg 6-7 (upp till årkurs 3)

Svenska: Upp till årskurs 3


§21 Elever i gymnasieskolan kan delta i två kategorier: gymnasieskola (moderna språk, engelska och svenska) och/eller modersmål (moderna språk och engelska).

§22 En elev ska tävla i modersmålskategorin vid följande omständigheter: eleven har minst en förälder vars modersmål är spanska, franska, tyska eller engelska (oavsett hur mycket eller lite språket talas/har talats hemma eller om den tävlande går/har gått på modersmålsunderviskning eller ej) eller om eleven har bott i minst 4 år i ett land där det språk som eleven önskar tävla i (spanska, franska, tyska, engelska) är ett officiellt språk.

Tillägg: Moderna språk (spanska, franska och tyska):Skolor som erbjuder tvåspråkiga utbildningar på spanska, franska eller tyska hänvisas till tävlingen i modersmålskatergorin om skolan tävlar i något av dessa språk. Om något av kriterierna uppfylls, ska eleven tävla i kategorin "modersmål" (läs vidare under rubriken ”Kategorin modersmål”). Om inget av dessa kriterier uppfylls ska eleven delta i kategorin "gymnasieskola".

§23 I gymnasieskolekategorin genomförs tävlingen i tre omgångar:


1. En kvalomgång (kvalificeringsprov via Internet)

2. En semifinal online

3. En riksfinal


Kvalificeringsprov via Internet


§24 Kvalificeringsprovet genomförs vid varje deltagande skola den vecka som iLcompetition tävlingsadministration har fastställt. Kalendariet hittas på vår hemsida.

§25 I kvalificeringsomgången tävlar varje elev individuellt vid sin dator.

§26 Kvalificeringsprovet genomförs elektroniskt via Internet. Rättningen sker automatiskt och resultaten skickas direkt till iLcompetitions databas hos Itslearning..

§27 Efter genomgång av resultaten, publiceras listan över de skolor som har kvalificerats till en semifinal på iLcompetitions hemsida. 

§27b ILcompetition skickar de enskilda resultaten till varje deltagande skola via mejl.

§28 Medelpoängen av de 5 bästa resultaten från varje skola kommer att ligga till grund för deltagandet i en semifinal. Om färre än 5 elever från en skola deltar i kvalprovet för ett språk delas ändå deras sammanlagda slutsumma med 5. 

§28a Om två (eller fler) skolor skulle få samma resultat i kvalomgången, tas det sjätte bästa resultatet med i beräkningen. Om det fortfarande står lika efter detta tas det sjunde bästa resultatet med osv.

§29 När listan över de skolor som kvalificerat sig till regionfinalen är offentliggjord, kan de skolor som så önskar (inom två dagar efter offentliggörandet) begära en granskning av proven för att reda ut eventuella tvivel angående sin skolas slutresultat. Därefter fastställs resultaten.

§30a Från kvalomgången tar sig de 12 gymnasieskolorna med bäst resultat i varje språk vidare till nästa etapp i tävlingen.

§30b Två semifinaler hålls. I varje semifinal tävlar sex gymnasieskolor.

§30c De tre gymnasieskolorna med bäst resultat i varje semifinal går vidare till riksfinalen.


Semifinaler/gymnasiekategori


§31 I en semifinal tävlar varje skola i lag om två elever (det får endast vara elever som har tävlat i kvalomgången). När skolan har bestämt vilka två elever som ska representera skolan i tävlingen anmäls eleverna till semifinalen via mail.

§32a Från kvalomgången tar sig 12 gymnasieskolor vidare till semifinalerna.

§32b Två semifinaler hålls.I varje semifinal tävlar sex gymnasieskolor.

§33 De tre gymnasieskolorna med bäst resultat i varje semifinal går vidare till riksfinalen.


(Tidigare regionfinaler ersätts med två semifinaler med början 2022).


Riksfinal/gymnasiekategori


§34a Riksfinalen genomförs på liknande sätt som regionfinalerna i grundskoletagorin, med publik.

§34b De 6 gymnasieskolorna som är bland de 3 bästa i varje semifinal tar sig vidare till riksfinalen.
KATEGORIN MODERSMÅL


§35 En elev ska tävla i modersmålskategorin vid följande omständigheter: eleven har minst en förälder vars modersmål är spanska, franska, tyska eller engelska (oavsett hur mycket eller lite språket har talats hemma eller om den tävlande går/har gått på modersmålsundervisning eller ej) eller eleven har bott i minst 4 år i ett land där det språk som eleven önskar tävla i (spanska, franska, tyska, engelska) är officiellt språk.

Tillägg: Moderna språk (spanska, franska och tyska):Skolor som erbjuder tvåspråkiga utbildningar på spanska, franska eller tyska hänvisas till tävlingen i modersmålskatergorin om skolan tävlar i något av dessa språk. Om inget av kriterierna uppfylls ska eleven delta i någon av kategorierna "grundskola" eller "gymnasieskola".

§36 Modersmålskategorin genomförs i två omgångar:


1. En kvalomgång: Internet-baserat prov.

2. En riksfinal: Internet-baserat prov som genomförs på varje tävlande skola och som bevakas av ILC via Zoom.


Kvalificeringsprov/modersmålskategori


§37 Kvalificeringsprovet genomförs vid varje deltagande skola den vecka som iLcompetitions turneringsadministration har fastställt. Kalendariet hittas på vår hemsida.

§38 I kvalificeringsomgången tävlar varje elev individuellt vid sin dator.

§39 Kvalificeringsprovet genomförs elektroniskt via Internet. Rättningen sker automatiskt och resultaten skickas direkt till iLcompetitions databas hos Itslearning.

§40 Efter genomgång av resultaten kommer dessa att publiceras på iLcompetitions hemsida.

§41 När listan över de 10 elever som kvalificerat sig till finalen är offentliggjord, kan de skolor som så önskar (inom tre dagar efter offentliggörandet) begära en granskning av proven för att reda ut eventuella tvivel angående sina elevers slutresultat. Därefter fastställs reslutaten.

§42 De undervisande lärarna vars elever har tagit sig vidare till finalen kontaktas via e-post.


Final/modersmålskategori


§43 Finalen genomförs på liknande sätt som kvalificeringsprovet och hålls online via ZOOM. Varje deltagare gör finalprovet från den egna skolan.

§43a Den elev som får det bästa resulatet i finalen koras som vinnare av kategorin i det språk han/hon tävlar i. Om två (eller fler) tävlande skulle få samma resultat i finalen, tittar vi på resultatet från kvalprovet för att avgöra vem som ska utses som vinnare i kategorin.

§44 Den elev som vinner modersmålskategorin i ett språk får hämta sitt pris samma dag som det är riksfinal i kategorierna grundskola och gymnasieskola i Malmö.
Tävlingens struktur


Grundskola:

1. Kvalprov via Internet

2. Regionfinal

3. Riksfinal i Malmö


Gymnasieskola:

1. Kvalprov via Internet

2. Semifinal online via ZOOM

3. Riksfinal i Malmö


Modersmål:

1. Kvalprov via Internet

2. Finalprov via Internet. Övervakas via ZOOM.

3. Vinnaren åker till Malmö för att ta emot pokal och andra priser.Kategorier och språk


Grundskolekategori:

Upp till årskurs 9


Spanska

Franska

Tyska

Engelska

Svenska


Gymnasiekategori:

Moderna språk: Steg 4 (upp till årskurs 2).

Engelska: Steg 6-7 (upp till årkurs 3)

Svenska: Upp till årskurs 3


Spanska 

Franska

Tyska

Engelska

Svenska


Modersmålskategori:

Alla årskurser på både gymansie- och grundskolenivå


Spanska

Franska

Tyska

EngelskaProven

För spanska, franska och tyska gäller följande nivåer:


Grundskola: A1 – A2, enligt den europeiska referensramen för språk (steg 2, upp till åk 9).

Gymnasieskola: B1, enligt den europiska referensramen för språk (steg 4, upp till åk 2).

Modersmål: B2 – C1, enligt den europeiska referensramen för språk (alla årskurser på både gymansie- och grundskolenivå).


För engelska gäller följande nivåer:


Grundskola: (steg 4, upp till åk 9) B1, enligt den europeiska referensramen för språk

Gymnasieskola: (steg 6-7, upp till åk 3) B2 – C1, enligt den europiska referensramen för språk

Modersmål: C1 – C2, enligt den europeiska referensramen för språk (alla årskurser på både gymansie- och grundskolenivå).


För mer information om proven klicka på nedanstående länk:

Om proven