Regler

Tävlingsregler

REGLER

Moderna språkALLMÄNNA REGLER


§1 ILcompetition, tillsammans med sina partnerskolor, kontaktar högstadie- och gymnasieskolor i hela landet för att informera om tävlingens innehåll, regler och kalendarium.

§2 De språk man kan tävla i inom ramen för iLcompetition är franska, spanska, tyska och engelska.

§3 ILcompetition delas in i tre kategorier: grundskola, gymnasium och modersmål.

§4 ILcompetitions grundskole- och gymnasiekategorier riktar sig endast till elever vars modersmål inte är det språk de kommer att tävla i. Gällande elever som ska tävla i sitt modersmål, läs vidare under rubriken ”Kategorin modersmål”.

§5 Skolor som önskar delta i tävlingen ska anmäla sig online, via iLcompetitions hemsida, senast sista anmälningsdagen. Kalendariet hittar man på ilcompetition.com .

§6 Innehållet i turneringens olika prov är utvalt och utformat av iLcompetitions tävlingsadministration i samarbete med våra partnerskolor, universitet och internationella språkinstitut.

§7 Materialet till proven utformas efter Skolverkets riktlinjer, innehållet i de läroböcker i franska, spanska, tyska och engelska som används i Sverige samt innehållet i Europarådets gemensamma europeiska referensram för språk. Frågorna rör ordkunskap, grammatik och realiakunskaper inom språkområdet.

§8 Genom att anmäla sig till iLcompetition förbinder sig den skola som anmält sig att följa tävlingsreglerna.


KATEGORIN GRUNDSKOLA

Upp till årskurs 9


§9 Elever i grundskolan kan delta i två kategorier: grundskola och/eller modersmål.

§10 En elev ska tävla i modersmålskategorin vid följande omständigheter: eleven har minst en förälder vars modersmål är spanska, franska, tyska eller engelska (oavsett hur mycket eller lite språket talas/har talats hemma), eller om eleven har bott i minst 4 år i ett land där det språk som eleven önskar tävla i (spanska, franska, tyska, engelska) är ett officiellt språk. Om något av dessa två kriterier uppfylls, läs vidare under rubriken ”Kategorin modersmål”. Om inget av dessa två kriterier uppfylls ska eleven delta i kategorin grundskola.

§11 I grundskolekategorin genomförs tävlingen i tre omgångar:


1. En kvalomgång (kvalificeringsprov via Internet)


2. En regionfinal


3. En riksfinal


Kvalificeringsprov via Internet


§12 Kvalificeringsprovet genomförs vid varje deltagande skola den vecka som iLcompetition tävlingsadministration har fastställt. Kalendariet hittas på vår hemsida.

§13 I kvalificeringsomgången tävlar varje elev individuellt vid sin dator.

§14 Kvalificeringsprovet genomförs elektroniskt via Internet. Rättningen sker automatiskt och resultaten skickas direkt till iLcompetitions databas hos Itslearning..

§15 Efter genomgång av resultaten kommer dessa att publiceras på iLcompetitions hemsida.

§16 Medelpoängen av de 5 bästa resultaten från varje skola kommer att ligga till grund för deltagandet i regionfinalen. Om färre än 5 elever från en skola deltar i kvalprovet för ett språk delas likväl deras sammanlagda slutsumma med 5.

Om två (eller fler) skolor skulle få samma resultat i en region, tas det sjätte bästa resultatet med i beräkningen. Om det fortfarande står lika efter detta tas det sjunde bästa resultatet med osv.

§17 När listan över de skolor som kvalificerat sig till regionfinalen är offentliggjord, kan de skolor som så önskar (inom fem dagar efter offentliggörandet) begära en granskning av proven för att reda ut eventuella tvivel angående sin skolas slutresultat. Därefter fastställs resultaten.

§18 De 6 bästa skolorna i varje region tävlar i en regionfinal (varje skola tillhör den region där närmaste regioncentrum finns, för närvarande finns 8 regioncentra). De skolor som tar sig vidare i tävlingen kontaktas via e-post.


Tillägg:

Minsta antal skolor för genomförande av en Regionfinal är två.

Om minsta antal skolor för genomförandet av en Regionfinal inte uppnås blir skolan tilldelad att delta i en annan Regionfinal.


Regionfinal/grundskolekategori


§19a I regionfinalen tävlar varje skola i lag om två elever (det får endast vara elever som har tävlat i kvalomgången). När skolan har bestämt vilka elever som ska representera skolan i tävlingen anmäls eleverna till regionfinalen via mail.

§19b Regionfinalen genomförs inför publik på den skola som organiserar tävlingen i regionen.

§19c Alla lag tävlar mot varandra.

§19d De tävlande lagen ska efter en kort betänketid skriva ner svaret på de frågor som ställs och sedan visa upp och läsa upp svaret.

§19e Det lag som får flest poäng vinner regionfinalen.

§19f Alla resultat protokollförs.

§19g Vinnarna från de 8 regionerna med högst resultat tar sig vidare till riksfinalen i Malmö.

§19h Om en regionfinal genomförs online gäller följande:


1. Provet görs i lag om två elever och tar ca 30 min.

2. Om två (eller fler) skolor skulle få samma resultat, går den skola som fick högst resultat på kvalprovet vidare.


Riksfinal/grundskolekategori


§20 Riksfinalen hålls i Malmö och genomförs på liknande sätt som regionfinalerna i grundskoletagorin.


Tillägg:

För att en skola ska ta sig vidare till Riksfinal måste skolan ha vunnit en Regionfinal.

Minsta antal skolor för genomförande av en Regionfinal är två.

Om minsta antal skolor för genomförandet av en Regionfinal inte uppnås blir skolan tilldelad att delta i en annan Regionfinal.KATEGORIN GYMNASIESKOLA

Moderna språk: Steg 4 (upp till årskurs 2).

Engelska: Steg 6-7 (upp till årkurs 3)


§21 Elever i gymnasieskolan kan delta i två kategorier: gymnasieskola och modersmål.

§22 En elev ska tävla i modersmålskategorin vid följande omständigheter: eleven har minst en förälder vars modersmål är spanska, franska, tyska eller engelska (oavsett hur mycket eller lite språket talas/har talats hemma), eller om eleven har bott i minst 4 år i ett land där det språk som eleven önskar tävla i (spanska, franska, tyska, engelska) är ett officiellt språk. Om något av dessa två kriterier uppfylls, läs vidare under rubriken ”Kategorin modersmål”. Om inget av dessa två kriterier uppfylls ska eleven delta i kategorin gymnasieskola.

§23 I gymnasieskolekategorin genomförs tävlingen i tre omgångar:


1. En kvalomgång (kvalificeringsprov via Internet)


2. En regionfinal


3. En riksfinal


Kvalificeringsprov via Internet


§24 Kvalificeringsprovet genomförs vid varje deltagande skola den vecka som iLcompetition tävlingsadministration har fastställt. Kalendariet hittas på vår hemsida.

§25 I kvalificeringsomgången tävlar varje elev individuellt vid sin dator.

§26 Kvalificeringsprovet genomförs elektroniskt via Internet. Rättningen sker automatiskt och resultaten skickas direkt till iLcompetitions databas hos Itslearning..

§27 Efter genomgång av resultaten kommer dessa att publiceras på iLcompetitions hemsida.

§28 Medelpoängen av de 5 bästa resultaten från varje skola kommer att ligga till grund för deltagandet i regionfinalen. Om färre än 5 elever från en skola deltar i kvalprovet för ett språk delas ändå deras sammanlagda slutsumma med 5. 

Om två (eller fler) skolor skulle få samma resultat i en region, tas det sjätte bästa resultatet med i beräkningen. Om det fortfarande står lika efter detta tas det sjunde bästa resultatet med osv.

§29 När listan över de skolor som kvalificerat sig till regionfinalen är offentliggjord, kan de skolor som så önskar (inom fem dagar efter offentliggörandet) begära en granskning av proven för att reda ut eventuella tvivel angående sin skolas slutresultat. Därefter fastställs resultaten.

§30 De 4 bästa gymnasieskolorna i varje region tävlar i en regionfinal  (varje skola tillhör den region där närmaste regioncentrum finns, för närvarande finns 6 regioncentra). De skolor som tar sig vidare i tävlingen kontaktas via e-post.


Tillägg:

Minsta antal skolor för genomförande av en Regionfinal är två.

Om minsta antal skolor för genomförandet av en Regionfinal inte uppnås blir skolan tilldelad att delta i en annan Regionfinal.


Regionfinal/gymnasiekategori


§31 I regionfinalen tävlar varje skola i lag om två elever (det får endast vara elever som har tävlat i kvalomgången). När skolan har bestämt vilka elever som ska representera skolan i tävlingen anmäls eleverna till regionfinalen via mail.

§32 Regionfinalen för gymnasieskolekategorin kommer att vara Internet-baserat. De tävlande tar sig till regioncentret och genomför provet på plats.

§33 Provet görs i lag om 2 och tar ca 30 min. Om två (eller fler) gymnasieskolor skulle få samma resultat i en regionfinal, tittar vi på resultatet från kvalprovet för att avgöra vilken skola som går vidare i tävlingen.


Riksfinal/gymnasiekategori


§34a Riksfinalen hålls i Malmö och genomförs på liknande sätt som regionfinalerna i grundskoletagorin.

§34b Den gymnasieskola som vinner i varje region (6 för närvarande) tar sig vidare till riksfinalen.


Tillägg:

För att en skola ska ta sig vidare till Riksfinal måste skolan ha vunnit en Regionfinal.

Minsta antal skolor för genomförande av en Regionfinal är två.

Om minsta antal skolor för genomförandet av en Regionfinal inte uppnås blir skolan tilldelad att delta i en annan Regionfinal.


KATEGORIN MODERSMÅL


§35 En elev ska tävla i modersmålskategorin vid följande omständigheter: eleven har minst en förälder vars modersmål är spanska, franska, tyska eller engelska (oavsett hur mycket eller lite språket har talats hemma) eller eleven har bott i minst 4 år i ett land där det språk som eleven önskar tävla i (spanska, franska, tyska, engelska) är officiellt språk. Om inget av dessa två kriterier uppfylls ska eleven delta i någon av kategorierna grundskola eller gymnasieskola.

§36 Modersmålskategorin genomförs i två omgångar:


1. Kvalomgång: Internet-baserat prov.


2. Final: Internet-baserat prov på någon av skolorna i Sverige där regionfinalerna äger rum.


Kvalificeringsprov


§37 Kvalificeringsprovet genomförs vid varje deltagande skola den vecka som iLcompetitions turneringsadministration har fastställt. Kalendariet hittas på vår hemsida.

§38 I kvalificeringsomgången tävlar varje elev individuellt vid sin dator.

§39 Kvalificeringsprovet genomförs elektroniskt via Internet. Rättningen sker automatiskt och resultaten skickas direkt till iLcompetitions databas hos Itslearning.

§40 Efter genomgång av resultaten kommer dessa att publiceras på iLcompetitions hemsida.

§41 När listan över de 10 elever som kvalificerat sig till finalen är offentliggjord, kan de skolor som så önskar (inom fem dagar efter offentliggörandet) begära en granskning av proven för att reda ut eventuella tvivel angående sina elevers slutresultat. Därefter fastställs reslutaten.

§42 De undervisande lärarna vars elever har tagit sig vidare till finalen kontaktas via e-post.


Final/modersmålskategori


§43 Finalen genomförs på liknande sätt som kvalificeringsprovet och hålls på iLcompetitions närmaste regioncentrum samma dag som det är regionfinal i kategorierna grundskola och gymnasieskola.

Om två (eller fler) tävlande i modersmålskategorin skulle få samma resultat i finalen, tittar vi på resultatet från kvalprovet för att avgöra vem som ska utses som vinnare i kategorin.

§44 Den elev som vinner modersmålskategorin i ett språk får hämta sitt pris samma dag som det är riksfinal i kategorierna grundskola och gymnasieskola i Malmö.
Tävlingens struktur


Grundskola:


1. Kvalprov via Internet

2. Regionfinal

3. Riksfinal i Malmö


Gymnasieskola:

1. Kvalprov via Internet

2. Prov via Internet i ett regioncentrum (närmaste regioncentrum) i samband med grundskolornas regionfinal.

3. Riksfinal i Malmö


Modersmål:

1. Kvalprov via Internet

2. Prov via Internet i ett regioncentrum (närmaste regioncentrum) i samband med grundskolornas regionfinal.

3. Vinnaren åker till Malmö för att ta emot pokal och andra priser.Kategorier och språk


Grundskolekategori:

Upp till årskurs 9


Spanska

Franska

Tyska

Engelska


Gymnasiekategori:

Moderna språk: Steg 4 (upp till årskurs 2).

Engelska: Steg 6-7 (upp till årkurs 3)


Spanska 

Franska

Tyska

Engelska


Modersmålskategori:

Alla årskurser på både gymansie- och grundskolenivå


Spanska

Franska

Tyska

EngelskaProven

För spanska, franska och tyska gäller följande nivåer:


Grundskola: A1 – A2, enligt den europeiska referensramen för språk (steg 2, upp till åk 9).

Gymnasieskola: B1, enligt den europiska referensramen för språk (steg 4, upp till åk 2).

Modersmål: B2 – C1, enligt den europeiska referensramen för språk (alla årskurser på både gymansie- och grundskolenivå).


För engelska gäller följande nivåer:


Grundskola: (steg 4, upp till åk 9) B1, enligt den europeiska referensramen för språk

Gymnasieskola: (steg 6-7, upp till åk 3) B2 – C1, enligt den europiska referensramen för språk

Modersmål: C1 – C2, enligt den europeiska referensramen för språk (alla årskurser på både gymansie- och grundskolenivå).


För mer information om proven klicka på nedanstående länk:

Om proven

REGLER

Mästerskapet i svenska

 

ALLMÄNNA REGLER

§1 Mästerskapet i svenska (Mis), tillsammans med sina partnerskolor, kontaktar högstadie- och gymnasieskolor i hela landet för att informera om tävlingens innehåll, regler och kalendarium.

§2 Det språk man kan tävla i inom ramen för Mästerskapet i svenska är svenska: ordkunskap och litteraturkunskap.

§3 Mis delas in i två kategorier: grundskola respektive gymnasieskola.

§4 Tävlingens grundskole- respektive gymnasiekategorier riktar sig till alla elever som läser svenska inom de reguljära skolformerna: grundskola och gymnasieskola, dock ej vuxenutbildning (eller annan skolform).

§5 Skolor som önskar delta i tävlingen ska anmäla sig online, via Mis hemsida. Kalendarium med sista anmälningsdatum finns på http://ilcompetition.se .

§6 Innehållet i tävlingens olika prov är utvalt och utformat av Mis tävlingsadministration i samarbete med våra partnerskolor och universitet.

§7 Materialet till proven utformas efter Skolverkets riktlinjer och innehållet i flera läromedel i ämnet svenska. Frågorna rör ordkunskap respektive kunskap om svensk litteratur.

§8 Genom att anmäla sig till Mästerskapet i svenska förbinder man sig att följa tävlingsreglerna.

 


KATEGORIN GRUNDSKOLA


§9 Elever som går i grundskolans högstadium (åk 7 - åk 9) kan delta i kategorin grundskola.

§10 I grundskolekategorin genomförs tävlingen i tre omgångar:


1. Ett kvalificeringsprov (kvalprov), via Internet.

2. En regionfinal, inför publik.

3. En riksfinal, inför publik.

 

Kvalificeringsprov via Internet


§11 Kvalificeringsprovet genomförs vid varje deltagande skola den vecka som Mis tävlingsadministration har fastställt. Kalendariet hittas på tävlingens hemsida.

§12 I kvalificeringsomgången tävlar varje elev individuellt vid sin dator/surfplatta.

§13 Kvalificeringsprovet genomförs elektroniskt via Internet. Rättningen sker automatiskt och resultaten skickas direkt till tävlingens databas på Itslearning.

§14 Efter genomgång av resultaten kommer dessa att publiceras på Mis hemsida.

§15 Medelpoängen av de fem bästa resultaten från varje skola kommer att ligga till grund för deltagandet i regionfinalen. Om färre än fem elever från en skola deltar i kvalprovet för ett språk delas likväl deras sammanlagda slutsumma med fem.

Om två (eller fler) skolor skulle få samma resultat i en region, tas det sjätte bästa resultatet med i beräkningen. Om det fortfarande står lika efter detta tas det sjunde bästa resultatet med, osv.

§16 När listan över de skolor som kvalificerat sig till regionfinalen är offentliggjord, kan de skolor som så önskar (inom fem dagar efter offentliggörandet) begära en granskning av proven för att reda ut eventuella tvivel angående sin skolas slutresultat, därefter fastställs resultaten.

§17 De sex bästa skolorna i varje region tävlar i en regionfinal. De skolor som tar sig vidare i tävlingen kontaktas via e-post.

 

Tillägg:

Minsta antal skolor för genomförande av en Regionfinal är två.

Om minsta antal skolor för genomförandet av en Regionfinal inte uppnås blir skolan tilldelad att delta i en annan Regionfinal.


Regionfinal/grundskolekategori


§18a I regionfinalen tävlar varje skola med ett lag om två elever (endast elever som har tävlat i kvalomgången får bilda lag). Varje skola representeras av ETT LAG. När skolan har bestämt vilka elever som ska representera skolan i deltävlingen anmäls eleverna till regionfinalen via e-post.

§18b Regionfinalen genomförs inför publik på den skola som organiserar tävlingen i regionen.

§18c Alla lag tävlar mot varandra.

§18d De tävlande lagen ska efter en kort betänketid skriva ner svaret på de frågor som ställs och sedan visa och läsa upp svaret.

§18e Det lag som får flest poäng vinner regionfinalen.

§18f Alla resultat protokollförs.

§18g Vinnarna från varje region tar sig vidare till riksfinalen.

 

Riksfinal/grundskolekategori


§19 Riksfinalen hålls i Malmö och genomförs på liknande sätt som regionfinalerna i grundskolekategorin.

 

Tillägg:

För att en skola ska ta sig vidare till Riksfinal måste skolan ha vunnit en Regionfinal.

Minsta antal skolor för genomförande av en Regionfinal är två.

Om minsta antal skolor för genomförandet av en Regionfinal inte uppnås blir skolan tilldelad att delta i en annan Regionfinal.


KATEGORIN GYMNASIESKOLA

Upp till årskurs 3


§20 Elever i gymnasieskolan kan delta i gymnasieskolekategorin.

§21 I gymnasieskolekategorin genomförs tävlingen i tre omgångar:


1. En kvalomgång - kvalificeringsprov via Internet

2. En regionfinal - prov via Internet

3. En riksfinal, inför publik

 

Kvalificeringsprov via Internet


§22 Kvalificeringsprovet genomförs vid varje deltagande skola den vecka som Mis tävlingsadministration har fastställt. Kalendarium finns på tävlingens hemsida.

§23 I kvalificeringsomgången tävlar varje elev individuellt vid sin dator.

§24 Kvalificeringsprovet genomförs elektroniskt via Internet. Rättningen sker automatiskt och resultaten skickas direkt till tävlingens databas på Itslearning..

§25 Efter genomgång av resultaten kommer dessa att publiceras på Mis hemsida.

§26 Medelpoängen av de fem bästa resultaten från varje skola kommer att ligga till grund för deltagandet i regionfinalen. Om färre än fem elever från en skola deltar i kvalprovet för ett språk delas trots detta deras sammanlagda slutsumma med fem.

Om två (eller fler) skolor skulle få samma resultat i en region, tas det sjätte bästa resultatet med i beräkningen. Om det fortfarande står lika efter detta tas det sjunde bästa resultatet med, osv.

§27 När listan över de skolor som kvalificerat sig till regionfinalen är offentliggjord, kan de skolor som så önskar (inom fem dagar efter offentliggörandet) begära en granskning av proven för att reda ut eventuella tvivel angående sin skolas slutresultat. Därefter fastställs resultaten.

§28 De fyra bästa gymnasieskolorna i varje region tävlar i en regionfinal. De skolor som tar sig vidare i tävlingen kontaktas via e-post.


Tillägg:

Minsta antal skolor för genomförande av en Regionfinal är två.

Om minsta antal skolor för genomförandet av en Regionfinal inte uppnås blir skolan tilldelad att delta i en annan Regionfinal.


Regionfinal/gymnasiekategori


§29 I regionfinalen tävlar varje skola i lag om två elever (endast elever som har tävlat i kvalomgången får bilda lag). Varje skola representeras av ETT LAG. När skolan har bestämt vilka elever som ska representera skolan i tävlingen anmäls eleverna till regionfinalen via e-post.

§30 Regionfinalen för gymnasieskolekategorin kommer att vara Internet-baserat. De tävlande tar sig till regioncentret och genomför provet på plats.

§31 Provet genomförs i lag om två och tar 45 minuter.

 

Riksfinal/gymnasiekategori


§32 Riksfinalen hålls i Malmö och genomförs på liknande sätt som regionfinalerna i grundskolekategorin.

§33 Den gymnasieskola som vinner i varje region (6 för närvarande) tar sig vidare till riksfinalen.


Tillägg:

För att en skola ska ta sig vidare till Riksfinal måste skolan ha vunnit en Regionfinal.

Minsta antal skolor för genomförande av en Regionfinal är två.

Om minsta antal skolor för genomförandet av en Regionfinal inte uppnås blir skolan tilldelad att delta i en annan Regionfinal.Tävlingens struktur


Grundskola:

1. Kvalprov via Internet

2. Regionfinal

3. Riksfinal i Malmö


Gymnasieskola:

1. Kvalprov via Internet

2. Prov via Internet i ett regioncentrum (närmaste regioncentrum) i samband med grundskolornas regionfinal.

3. Riksfinal i Malmö.


Kategorier


Grundskola

GymnasieskolaProven

Grundskola: Upp till årskurs 9.

Gymnasieskola: Upp till årskurs 3.


För mer information om proven klicka på nedanstående länk:

Om proven